ΙΤ Consulting Service

Symbouleutikes Ypiresies 2
Γενικά

Η Qwerty Hellas προσφέρει στους πελάτες τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που μπορούν να τους βοηθήσουν στον σχεδιασμό των λύσεων εφαρμογών, ώστε τα υφιστάμενα μέσα τεχνολογίας και πληροφορικής να αξιοποιούνται στο έπακρο και να προσδίδουν μοναδικό πλεονέκτημα του πελάτη έναντι του ανταγωνισμού.  Η εμπειρία των ανθρώπων μας, επιτρέπει τη χρήση στρατηγικών και μεθοδολογιών που μπορούν να προσφέρουν αυξημένο όφελος με το μικρότερο δυνατό κόστος, με την παράλληλη εγκατάσταση (εφόσον συμφωνηθεί ως απαραίτητη) νέας τεχνολογικής υποδομής για την εταιρεία.

Επιπλέον, η ομάδα Business Intelligence (BI) προσφέρει κορυφαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις που αποτελούν τη βάση για τη λήψη των απαραίτητων σημαντικών αποφάσεων

Υπηρεσίες

  • Μελέτη και Στρατηγικός Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφόρησης Διοίκησης (Business Intelligence Systems)
  • Μελέτη Στρατηγικής και Σχεδιασμός Συστημάτων με χρήση του Διαδικτύου
  • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων έργων πληροφορικής και μετατροπή αυτών σε τεχνικές προδιαγραφές
  • Αξιολόγηση υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων
  • Συγγραφή Business Plan για νέες εταιρείες ή για τμήματα οργανισμών (start-ups)
  • Σχεδίαση προσαρμοσμένων λύσεων (Custom Solutions) βάσει προδιαγραφών
  • Μελέτη και υλοποίηση μετάβασης σε συστήματα που αξιοποιούν ανοικτές τεχνολογίες
  • Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών

Consulting you can count on!